Obsah

Co je MAP?

MAP je soubor aktivity, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání na Chomutovsku. Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování. Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Jak toho můžeme dosáhnout je v plném znění uvedeno zde.


Zkratka MAP znamená Místní akční plán vzdělávání. Tento plán musí být prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Při zohlednění místně specifických problémů a potřeb musí vést naše spolupráce k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Plán má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:

 • základní školy
 • mateřské školy
 • obce
 • neziskové organizace
 • Agentura pro sociální začleňování
 • rodiče a další veřejnost

Zacílen má být na následující témata:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné)

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné)

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné)

4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

6. Kariérové poradenství v základních školách

7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

11. Investice do rozvoje kapacit základních škol

12. Aktivity související se vzdělávání mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Základními výstupy MAP jsou:

 • dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023
 • Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji

 

 

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 0 příspěvků